Update PHP on Mac OS X How to upgrade or install a different version of PHP on Mac OS X.

As noted in my posts on installing Apache, PHP and MySQL on Mac OS X, Mac OS X comes pre-installed with Apache and PHP. Unfortunately, as of Mac OS X 10.11 (El Capitan) the pre-installed version of PHP is still 5.5. As PHP 5.5 has reached end of life, the pre-installed version of PHP in… Read More Update PHP on Mac OS X How to upgrade or install a different version of PHP on Mac OS X.

Kiếm bitcoin miễn phí với 4 ứng dụng tuyệt vời cho cả ios và android

4 ứng dụng kiếm tiền tuyệt vời cho cả ios và android: http://www.bitcoingameapps.com – Kiếm tiền không giới hạn: từ đơn giản như vào đọc Danh ngôn, chơi trò chơi, đến làm offer … – fake ip thoải mái để kiếm nhiều hơn – dùng 1 email đăng ký duy nhất cho cả 4 ứng… Read More Kiếm bitcoin miễn phí với 4 ứng dụng tuyệt vời cho cả ios và android