Lưu ý khi cài mongo db 3, php 5.6 cho window

Khi cài mongo db 3, ta cần phải cài php_mongo.dll cho php, kiếm bản download tại https://s3.amazonaws.com/drivers.mongodb.org/php/index.html. Vậy làm sao biết bản nào phù hợp với PHP của mình: Khi nhìn vào 1 name của mongo, ta xem thử: php_mongo-1.6.8-5.6-vc11-nts-x86_64.dll: + PHP Mongo version: 1.6.8 + PHP version: 5.6 + Microsoft Visual C++ version: 11… Read More Lưu ý khi cài mongo db 3, php 5.6 cho window