2 – Built-in(Global) object và mối quan hệ của nó. ( Javascript )

Các Built-in Object Object Function Array Number Boolean String Date CustomUDF … Ở trên chỉ là vài object có sẵn. Nếu các bạn cảm thấy khái niệm object có sẵn là khó hiểu thì hãy hình dung như nó đóng vai trò như là các Data Type trong Java hay C. Rõ ràng bạn có… Read More 2 – Built-in(Global) object và mối quan hệ của nó. ( Javascript )